Privacy statement

Stadsring51 verwerkt op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze persoonsgegevens. Met deze verklaring informeren wij u over hoe wij met uw gegevens omgaan.

In deze verklaring gebruiken we bepaalde woorden. Hieronder beschrijven we wat we bedoelen met sommige woorden.

Persoonsgegevens:

gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres, maar ook uw inkomen of Burgerservicenummer.

Verwerken:

alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld verzamelen en opslaan van gegevens, maar ook het delen van gegevens met derden en het verwijderen van gegevens uit onze administratie.

Functionaris gegevensbescherming:

een persoon die door ons is aangewezen om toezicht te houden op de verwerkingen van persoonsgegevens die we doen.

Van wie verwerkt Stadsring51 persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens van:

 • Cliënten van de afdeling Schuldhulpverlening
 • Deelnemers aan trainingen die door Stadsring51 worden georganiseerd
 • Mensen die interesse tonen in onze producten en diensten
Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stadsring51 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt Stadsring51 persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om u hulpverlening te kunnen bieden
   Als u ons vraagt om hulp bij schulden hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een afspraak in te kunnen plannen en contact met u op te kunnen nemen.
  2. Om de aan u aangeboden hulpverlening uit te voeren en voort te zetten
   Om u zo goed mogelijk te helpen, verwerken wij gedurende de gehele hulpverlening persoonsgegevens. Om een voorstel te kunnen doen aan uw schuldeisers verwerken wij bijvoorbeeld gevoelige persoonsgegevens zoals uw inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie. Om voor u een verzoek bij de rechtbank in te kunnen dienen om toegelaten te worden tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen verwerken wij bijvoorbeeld bijzondere gegevens zoals strafrechtelijke veroordelingen. Wij kunnen uw gegevens ook aan anderen doorgeven. Bijvoorbeeld aan een organisatie die u extra ondersteuning kan bieden.
  3. Om uw belangen en/of die van uw eventuele gezinsleden te beschermen
   Om uw belangen en die van uw eventuele gezinsleden te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om hulp te organiseren wanneer we zorgen hebben over uw persoonlijke situatie.
  4. Voor de ontwikkeling en verbetering van onze hulpverlening
   Om uw goed te kunnen helpen zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een klacht indient.
  5. Voor promotie- en marketingdoeleinden
   Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onderzoek te doen naar de behoeften van onze cliënten. In dit kader worden uw gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij u hier specifiek toestemming voor geeft. Wij doen dit om beter op uw wensen in te kunnen spelen.
  6. Om wettelijke verplichtingen na te komen
   Stadsring51 voert namens de gemeente Amersfoort en Leusden de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) uit. Hiervoor moeten we persoonsgegevens zoals naam en adres verwerken. Ook moeten we in dit kader de GBA raadplegen en een kopie maken van uw identiteitsbewijs.
Welke gegevens verwerkt Stadsring51?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij verwerken 3 typen gegevens:

 1. Algemene persoonsgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling
 2. Gevoelige persoonsgegevens: bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie, gegevens over de aard en oorzaak van de schulden, gegevens over andere hulpverleners die betrokken zijn bij u en/of uw gezin
 3. Bijzondere persoonsgegevens: Wij verwerken in dit kader gegevens over uw medische gezondheid wanneer wij denken dat deze informatie van belang is voor het laten slagen van de schuldhulpverlening. Daarnaast verwerken we gegevens over strafrechtelijke veroordelingen wanneer wij voor u een officiële schuldregeling gaan opstarten.
Hoe gaat Stadsring51 met persoonsgegevens om?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op de dag dat uw dossier bij ons gesloten wordt. Uw gegevens kunnen alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Stadsring51 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor de digitale opslag van uw gegevens. Wij schakelen deze derden alleen in als zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen hebben genomen en geheimhouding garanderen.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wanneer wij uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor uw toestemming.

Functionaris Gegevensbescherming

Stadsring51 heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens. De contactgegevens van de FG zijn:

Joëlle van Kommer
e-mail: j.vankommer@stadsring51.nl
telefoon: 06 58 02 23 62

Stadsring51 neemt geen besluiten die voor u een gevolg kunnen hebben, op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

Hoe gaat Stadsring51 om met de rechten van de personen wiens gegevens worden verwerkt?

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. U kunt een overzicht opvragen van persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij de schuldhulpverlener waar u contact mee heeft (gehad).

Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat zij zijn verwerkt? Dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij de teamleider schuldhulpverlening. Een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering dient schriftelijk te worden ingediend. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief verzoek wijziging of aanvulling van persoonsgegevens, of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens.

Als u heeft gevraagd om een wijziging, aanvulling of verwijdering van uw persoonsgegevens en dit verzoek is nog in behandeling, kunt u tegelijkertijd vragen om een beperking van het verwerken van uw gegevens. De teamleider van de afdeling waar u het verzoek heeft ingediend zal er dan voor zorgen dat uw gegevens tijdelijk onbereikbaar zijn voor alle medewerkers. Dit betreft een tijdelijke maatregel en deze wordt opgeheven zodra de teamleider een beslissing op uw verzoek om wijziging, aanvulling of verwijdering heeft genomen. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief verzoek beperking van verwerking persoonsgegevens.

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Een bezwaar kunt u schriftelijk indienen bij de teamleider schuldhulpverlening. U kunt hierbij gebruik maken van de modelbrief bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens.

Op uw verzoek kunnen wij uw gegevens, bijvoorbeeld een uitdraai van uw digitale dossier, overdragen aan een andere organisatie. Dit doen wij alleen als u hiermee schriftelijk instemt en als u een overeenkomst heeft met de andere organisatie (bijvoorbeeld een hulpverleningsovereenkomst). Wij dragen geen papieren bestanden over.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de teamleider van de afdeling schuldhulpverlening.

Contactgegevens: Harm Nielsen
e-mail: h.nielsen@stadsring51.nl
telefoon: 06 58 02 23 67

Ook kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevens bescherming. Daarnaast kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens via 088 – 1805 250.