Om u te kunnen helpen bij uw schulden of betalingsproblemen is het nodig dat wij gegevens van u verwerken. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij van u verzamelen, waarvoor we die gegevens gebruiken, hoe lang we uw gegevens verwerken, hoe we uw gegevens beveiligen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw gegevens.

Deze privacyverklaring geldt wanneer u klant bij ons bent. Bezoekt u alleen maar onze website en wilt u weten hoe wij omgaan met uw online privacy? Bekijk dan onze cookieverklaring.

 

Van wie verwerkt Stadsring51 persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die bij ons om hulp vragen bij het oplossen van hun schulden of betalingsproblemen, van mensen die willen meedoen met een training die door ons wordt gegeven en van mensen die naar informatie zoeken over onze dienstverlening.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Stadsring51 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te helpen met uw schulden of betalingsproblemen
  Als u ons vraagt om hulp bij schulden hebben wij persoonsgegevens nodig. Bijvoorbeeld om een afspraak in te kunnen plannen en contact met u op te kunnen nemen. Maar ook om bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen aan uw schuldeisers.
 • Om uw belangen en/of die van uw eventuele gezinsleden te beschermen
  Om uw belangen en die van uw eventuele gezinsleden te beschermen, kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld om hulp te organiseren wanneer we zorgen hebben over uw persoonlijke situatie.
 • Voor de ontwikkeling en verbetering van onze hulpverlening
  Om u goed te kunnen helpen zijn wij voortdurend bezig met het verbeteren van onze hulpverlening. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een klacht indient.
 • Voor marketingdoeleinden
  Wij kunnen persoonsgegevens verwerken om onderzoek te doen naar de behoeften van onze cliënten. Wij doen dit om beter op de wensen van onze klanten in te kunnen spelen en om mensen met financiële problemen beter te bereiken. In dit kader worden uw gegevens nooit gedeeld met anderen tenzij u hier specifiek toestemming voor geeft.
 • Om wettelijke verplichtingen na te komen
  Stadsring51 voert namens de gemeente Amersfoort en Leusden de Wet op de Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) uit. Hiervoor moeten we persoonsgegevens zoals naam en adres verwerken. Ook moeten we in dit kader de GBA raadplegen en een kopie maken van uw identiteitsbewijs.

Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan die waarvoor u ze aan ons heeft gegeven. Wanneer wij uw gegevens toch voor een ander doel willen gebruiken, bijvoorbeeld voor onderzoek, vragen wij hiervoor uw toestemming.

Op welke grondslag verwerken wij uw gegevens?

Om gegevens te kunnen verwerken moet er sprake zijn van een wettelijke grondslag. De grondslagen zijn genoemd in de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG). Wij verwerken uw gegevens in het kader van schuldhulpverlening op basis van de grondslag ‘een taak van openbaar gezag’. Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeenten Amersfoort en Leusden hebben de uitvoering van deze taak bij ons neergelegd. Daarom is er sprake van een taak van openbaar gezag.

Welke gegevens verwerken wij?

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij verwerken drie typen gegevens:

 • Algemene persoonsgegevens: bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling
 • Gevoelige persoonsgegevens: bijvoorbeeld inkomen, uitgaven, vermogens- en schuldpositie, gegevens over de aard en oorzaak van de schulden, gegevens over andere hulpverleners die betrokken zijn bij u en/of uw gezin
 • Bijzondere persoonsgegevens: Wij verwerken gegevens over uw medische gezondheid wanneer deze informatie van belang is voor het laten slagen van de schuldhulpverlening. Wij verwerken daarnaast gegevens over strafrechtelijke veroordelingen wanneer wij voor u een officiële schuldregeling gaan opstarten.
Hoe lang verwerken wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Wij hebben een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Deze termijn gaat in op de dag dat uw dossier bij ons gesloten wordt.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?

Uw gegevens worden alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, gelet op hun functie, toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij nemen verschillende maatregelen om uw gegevens te beveiligen. De gegevens die u invult om een afspraak te maken op onze website worden bijvoorbeeld versleuteld. Dit betekent dat uw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen. Ook de gegevens die wij van u bewaren zijn versleuteld.

Voor het opslaan van uw gegevens hebben wij softwareleveranciers ingeschakeld. Deze softwareleveranciers hebben aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen genomen en garanderen geheimhouding van uw gegevens.

Wat zijn uw privacyrechten?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft u een aantal privacyrechten. Hieronder kunt u lezen welke rechten dat zijn en hoe wij daarmee omgaan. Voor uitgebreide informatie over uw privacy rechten verwijzen u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP):

 • Recht op inzage
  U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Als u wilt weten welke gegevens wij van u verwerken kunt u een mondeling of schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op rectificatie
  Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt dit verzoek zowel mondeling als schriftelijk indienen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op vergetelheid
  U kunt, in een aantal gevallen, aan ons vragen om uw gegevens te wissen. Dit is het recht op vergetelheid. Een verzoek om gegevens te wissen kunt u alleen schriftelijk doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen een maand.
 • Recht op beperking van verwerking
  Als u heeft gevraagd om het wijzigen of verwijderen van uw gegevens kunt u tegelijkertijd vragen om een beperking van het verwerken van uw gegevens. Dit betekent dat uw gegevens tijdelijk, totdat wij een beslissing hebben genomen op uw verzoek tot wijziging of verwijdering, onbereikbaar maken voor alle medewerkers, behalve de betreffende teamleider. Een verzoek om het verwerken van uw gegevens te beperken kunt u alleen schriftelijk indienen. Wij beslissen in principe binnen 1 maand op uw verzoek.
 • Recht op dataportabiliteit
  U kunt ons vragen om een overzicht van de door ons verwerkte gegevens. Dit kan alleen als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming of omdat wij een overeenkomst met u uitvoeren. Dit overzicht kunt u eventueel zelf doorgeven aan een andere organisatie. Een verzoek tot dataportabiliteit kunt u alleen schriftelijk doen. Wij behandelen uw verzoek in principe binnen 1 maand.
 • Recht op bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt dat volgens de AVG in twee situaties doen:
  1. U ontvangt, zonder dat u hiervoor toestemming heeft gegeven, reclamepost van ons.
  2. Er is sprake van een specifieke situatie of bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  Bezwaar kunt u alleen schriftelijk indienen. Wij behandelen uw bezwaar in principe binnen 4 weken. Bekijk meer informatie over het recht op bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens? Of heeft u hierover een klacht? Dan kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming:

Joëlle van Kommer
e-mail: j.vankommer@stadsring51.nl
telefoon: 033 4600 600
mobiel: 06 58 02 23 62

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Over Stadsring51

Stadsring51 voert in de gemeenten Amersfoort en Leusden de schuldhulpverlening uit. Schuldhulpverlening is volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (WGS) een wettelijke taak van de gemeente. In Amersfoort en Leusden heeft de gemeente ons de opdracht gegeven deze taak uit te voeren. Dit betekent dat wanneer u hulp nodig heeft bij het oplossen of voorkomen van schulden u zich bij ons kunt melden.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De laatste wijziging vond plaats op 15-05-2020.